Hinh t?ng th?ng tren 100usd

D?c D?t-lai L?t-ma th? 14, Tenzin Gyatso, có th? nói là m?t trong nh?ng tên tu?i l?n trên th? gi?i mà g?n dây luôn du?c r?t nhi?u ngu?i tôn kính. S? tôn kính này không h?n ch? vì ngài là ngu?i dã nh?n du?c gi?i Nobel Hòa bình do nh?ng n? l?c không m?t m?i trong vi?c tìm ki?m m?t ti?ng nói chung cho n?n hòa bình th? gi?i, mà còn là vì nh?ng bài thuy?t gi?ng r?ng rãi c?a ngài luôn d? c?p d?n nh?ng ch? d? mà h?u h?t m?i con ngu?i c?a th? gi?i hi?n d?i d?u ph?i quan tâm d?n.
Trong s? nh?ng ngu?i ngu?ng m? ngài qua các bài thuy?t gi?ng, không ch? gi?i h?n có nh?ng tín d? Ph?t giáo, mà còn có s? hi?n di?n c?a h?u h?t nh?ng tôn giáo khác, b?i nh?ng gì ngài gi?ng d?y không don thu?n là nh?ng trích d?n t? kinh di?n mà th?c s? là nh?ng kinh nghi?m tu ch?ng mà b?n thân ngài dã có du?c ngay trong cu?c s?ng c?a th?i hi?n d?i này. Vì th?, b?t c? ai cung d?u có th? nh?n du?c l?i ích l?n lao t? nh?ng bài gi?ng c?a ngài.
M?t khác, không ch? nh?ng ai quan tâm d?n các v?n d? v? tinh th?n ho?c tâm linh m?i c?n d?n l?i d?y c?a ngài. Di?u thú v? dã x?y ra trong hon m?t th?p k? qua là có r?t nhi?u nhà khoa h?c phuong Tây dã nghiên c?u và phát hi?n nh?ng di?m tuong d?ng gi?a tri th?c khoa h?c c?a phuong Tây v?i trí tu? tr?c giác c?a phuong Dông mà ngài là m?t trong nh?ng di?n hình rõ nét nh?t. Các nhà khoa h?c dã vô cùng ng?c nhiên khi nh?ng k?t qu? nghiên c?u c?a h? cho th?y vi?c tu t?p thi?n d?nh ch?ng h?n, không ch? mang ý nghia rèn luy?n tâm linh, mà th?c s? luôn mang l?i nh?ng l?i ích l?n lao h?t s?c c? th? cho s? phát tri?n th? ch?t, duy trì s?c kh?e c?a con ngu?i. H? cung h?t s?c b?t ng? khi nh?n ra r?ng nh?ng ch? d?n cho s? tu t?p c?a m?t tu si không ch? hoàn toàn d?a vào d?c tin, mà th?c s? là d?a trên nh?ng co s? khoa h?c vô cùng chính xác và h?p lý, nh? dó luôn t?o ra du?c nh?ng di?u ki?n t?i uu d? s? hành trì có th? d?t d?n k?t qu? kh? quan nh?t!
 

Hinh t?ng th?ng tren 100usd

hinh t?ng th?ng tren 100usd

Media:

hinh t?ng th?ng tren 100usdhinh t?ng th?ng tren 100usdhinh t?ng th?ng tren 100usdhinh t?ng th?ng tren 100usdhinh t?ng th?ng tren 100usd

http://buy-steroids.org